โคกหนองนา Channel


Infographic

ข่าวประชาสัมพันธ์:

ดูข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

Link ที่เกี่ยวข้อง


Link อื่นๆ
ผลการดำเนินงานโครงการฯ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กรมการพัฒนาชุมชน รายงานเมื่อ 30 เม.ย.2564

Read More

กลุ่ม Facebook

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย

Read More

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ภายใต้กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

Read More

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free page counter