ภาพกิจกรรม

ครม. ชื่นชม พช. – สภาสตรีฯ ชวนคนไทย ใส่ผ้าไทยทุกวัน หนุนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีๆนี้ขึ้น เป็นการกระตุ้นให้คนไทยสนับสนุนสินค้าไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไปสู่ลูกหลานในอนาคต และสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนคนไทยช่วยกันสนับสนุนและสวมใส่ผ้าไทยทุกวันด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่าการจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการประชุม ครม.สัญจรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ไว้ซึ่งผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่คนไทย ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพให้ก่อเกิดรายได้แก่ราษฎร รวมถึง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น อีกทั้ง เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ กับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีสมาชิก จำนวน 212 องค์กร กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการนำร่อง “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ดที่ผ่านมา ได้สร้างกระแสการแต่งกายด้วยผ้าไทย และสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่คนในชุมชนอย่างแท้จริง ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว หวังผลให้เกิดการรณรงค์และเชิญชวนคนไทยร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าทอไทยเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากคนไทยทุกคนร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันทั้งประเทศ เพียง 30 ล้านคน จะเกิดความต้องการใช้ผ้าไทยถึง 300 ล้านเมตร/ปี เฉลี่ยราคาเมตรละ 300 บาท ที่มีมูลค่ากว่าปีละ 9,000 ล้านบาท จะช่วยส่งเสริมการทอผ้าในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีกว่า 90% มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี ครอบครัว และชุมชน รวมถึง ลดปัญหาการว่างงาน ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นความภาคภูมิใจของคนไทยให้คงอยู่ต่อไป สถานีข่าว พช. CNS รายงาน