ภาพกิจกรรม

สภาสตรีฯ จับมือ พช.เดินหน้ารณรงค์ใส่ผ้าไทย ลงพื้นที่เมืองผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้มีชมรมแม่บ้านมหาดไทยร่วมรับเสด็จฯ จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีองค์กรสมาชิก จำนวน 212 องค์กร กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้เดินทางร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายจารุวัฒน์ ศรีชุย ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางพรรณี จันทะศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู และนางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมลงนามในพิธีฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู อธิบดีฯ ได้กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ทุกคนได้ใส่ผ้าไทยนั้น นอกจากจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพแล้ว ยังถือเป็นการรักษา สืบสานและต่อยอด ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สภาสตรีฯ ได้ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย (ผ้าพื้นเมือง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาช้านานให้คงอยู่ รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดี หากจะลองคิดดูให้ดี เมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเสื้อผ้าทั่วไป รายได้เกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจหรือโรงงานหรือพนักงานโรงงาน แต่หากเราสวมใส่ผ้าไทย เราได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชนบท ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน โดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวให้การสนับสนุนว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีความยินดีและเต็มใจในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการฯ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าพื้นเมือง พื้นฐานเดิมจังหวัดหนองบัวลำภู มีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอพื้นเมืองเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศอยู่แล้ว และจังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งหวังจะพัฒนาให้เป็นที่หนึ่งในเรื่องผ้าทอพื้นเมืองต่อไปอีกด้วย สถานีข่าว พช.CNS รายงาน