ภาพกิจกรรม

สภาสตรีแห่งชาติฯวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่อวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย โปรดเกล้าฯให้มีการก่อสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพฯถึงอยุธยา ก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสาร มีการขุดคลองหลายแห่งเพื่อน้ำประปาและเป็นคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทรงโปรดเกล้าฯประกาศตั้งกระทรวง 12 กระทรวง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศและอื่นๆ ทรงตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศที่ท่าฉลอม พระองค์ยังได้ส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษายังต่างประเทศ และยังเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์แรกที่เสด็จไปถึงทวีปยุโรป นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดประจำรัชกาล ได้แก่วัดราชบพิขสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2412 ทรงนำพาประเทศชาติก้าวสู่การพัฒนาเป็นที่รู้จักในนานาอารยประเทศสภาสตรีฯรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ