ภาพกิจกรรม

สภาสตรีผนึกกำลัง พช. รณรงค์การใส่ผ้าไทยทั่วประเทศ

17 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้วยการประสานความร่วมมือโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ 1 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การลงนามบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานได้กำหนดวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ ที่จะทำงานร่วมกันไว้ว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ในแผ่นดินสืบไป อย่างยั่งยืน ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก ร่วมรณรงค์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล ได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทยอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์หรือในทุกโอกาส นอกเหนือจากวันอังคาร นอกจากนั้นจะมีการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สมาชิกฯ ต้นแบบที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม อีกด้วย การแต่งกายด้วยผ้าไทย จะแสดงถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ฝีมือ ภูมิปัญญา ของความเป็นไทย และยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แบบพึ่งพาตนเองได้ อีกช่องทางหนึ่ง สถานีข่าว พช. CNS รายงาน