สรุปรายงานข้อมูล ร้านประชารัฐสุขใจ Shop

รายงานยอดขาย ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2562 - 31 ธันวาคม, 2562

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 259,082.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 36,720.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 55,467.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 232,356.00 บาท
ของฝาก 59,115.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 29,565.00 บาท
672,305.00 บาท
รวมยอดรายได้ทั้งหมด
8,200 คน
รวมยอดผู้เข้ามาในร้าน

รายงานยอดขาย ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2562 - 31 ธันวาคม, 2562

เดือน รวมผู้เข้าชม (คน) ไทย (คน) ต่างชาติ (คน) รวมรายได้ (บาท) อห. (บาท) สล. (บาท) ขค. (บาท) ขส. (บาท) ขฝ. (บาท) สก. (บาท)
มกราคม 6,841 6,525 316 590,781.00 219,255.00 33,505.00 45,435.00 208,320.00 56,126.00 28,140.00
กุมภาพันธ์ 1,359 1,359 0 81,524.00 39,827.00 3,215.00 10,032.00 24,036.00 2,989.00 1,425.00
มีนาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เมษายน 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พฤษภาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มิถุนายน 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กรกฎาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สิงหาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กันยายน 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ตุลาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พฤศจิกายน 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ธันวาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00