สรุปรายงานข้อมูล พะเยา

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 505 32,384.00
กุมภาพันธ์ 402 24,273.00
มีนาคม 402 18,056.00
เมษายน 737 61,327.00
พฤษภาคม 499 21,414.00
มิถุนายน 568 20,228.00
กรกฎาคม 626 27,250.00
สิงหาคม 291 24,641.00
กันยายน 98 15,716.00
ตุลาคม 152 37,424.00
พฤศจิกายน 141 40,012.00
ธันวาคม 290 95,004.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 140,070.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 4,847.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 17,628.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 252,521.00 บาท
ของฝาก 2,213.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 450.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.ฟูแสงเซอร์วิส 2008 141,453.00 บาท
2 หจก.วันสิริ เซอร์วิส 276,276.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ของใช้ส่วนบุคคล
2. อาหาร
3.