สรุปรายงานข้อมูล ประจวบคีรีขันธ์

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 448 39,040.00
กุมภาพันธ์ 323 21,440.00
มีนาคม 290 24,350.00
เมษายน 480 49,280.00
พฤษภาคม 265 29,255.00
มิถุนายน 214 23,910.00
กรกฎาคม 241 27,100.00
สิงหาคม 197 18,480.00
กันยายน 143 15,215.00
ตุลาคม 192 19,205.00
พฤศจิกายน 156 15,840.00
ธันวาคม 137 13,880.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 106,175.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 9,685.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 3,600.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 111,450.00 บาท
ของฝาก 1,455.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 64,630.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.ช้างเผือกปิโตรเลียม 143,630.00 บาท
2 หจก.ตรงตวงปิโตรเลียม 153,365.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.