สรุปรายงานข้อมูล สุโขทัย

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 523 58,613.00
กุมภาพันธ์ 214 27,853.00
มีนาคม 306 23,698.00
เมษายน 271 40,995.00
พฤษภาคม 292 29,049.00
มิถุนายน 180 17,446.00
กรกฎาคม 183 17,263.00
สิงหาคม 155 17,730.00
กันยายน 142 20,930.00
ตุลาคม 180 18,030.00
พฤศจิกายน 144 18,356.00
ธันวาคม 175 16,552.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 106,000.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 101,336.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 13,211.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 51,301.00 บาท
ของฝาก 14,325.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 22,276.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม 232,245.00 บาท
2 หจก.เพชรรุ่งปิโตรเลียม (2007) 76,204.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.