สรุปรายงานข้อมูล สกลนคร

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 777 65,358.00
กุมภาพันธ์ 641 44,863.00
มีนาคม 460 40,141.00
เมษายน 501 30,871.00
พฤษภาคม 556 86,036.00
มิถุนายน 417 32,263.00
กรกฎาคม 513 45,425.00
สิงหาคม 399 34,357.00
กันยายน 396 38,844.00
ตุลาคม 357 33,766.00
พฤศจิกายน 388 38,904.00
ธันวาคม 344 29,942.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 321,728.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 2,633.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 8,512.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 2,770.00 บาท
ของฝาก 185,127.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.