สรุปรายงานข้อมูล ร้านประชารัฐสุขใจ Shop

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 16,815,046.97 บาท
สินค้าที่ระลึก 2,431,624.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 2,627,513.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 10,349,201.00 บาท
ของฝาก 3,040,055.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 1,628,053.00 บาท
36,891,492.97 บาท
รวมยอดรายได้ทั้งหมด
406,023 คน
รวมยอดผู้เข้ามาในร้าน

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน รวมผู้เข้าชม (คน) ไทย (คน) ต่างชาติ (คน) รวมรายได้ (บาท) อห. (บาท) สล. (บาท) ขค. (บาท) ขส. (บาท) ขฝ. (บาท) สก. (บาท)
มกราคม 39,962 38,273 1,689 3,475,108.00 1,359,284.00 272,263.00 210,226.00 910,598.00 398,898.00 323,839.00
กุมภาพันธ์ 29,962 28,683 1,279 2,479,852.00 978,927.00 220,101.00 178,382.00 658,687.00 247,209.00 196,546.00
มีนาคม 30,251 29,140 1,111 2,827,579.00 1,358,846.00 143,236.00 278,990.00 652,310.00 260,082.00 134,115.00
เมษายน 35,049 33,924 1,125 3,039,052.00 1,161,299.00 178,982.00 354,088.00 930,221.00 255,679.00 158,783.00
พฤษภาคม 48,832 47,126 1,706 5,267,413.00 2,540,159.00 413,421.00 221,920.00 1,438,994.00 424,989.00 227,930.00
มิถุนายน 28,803 27,412 1,391 2,372,800.00 1,188,466.00 93,411.00 182,702.00 635,100.00 191,862.00 81,259.00
กรกฎาคม 35,504 34,157 1,347 3,294,944.00 1,846,531.00 224,330.00 197,829.00 769,651.00 195,390.00 61,213.00
สิงหาคม 30,149 28,418 1,731 2,724,216.00 1,520,875.00 147,305.00 185,507.00 657,225.00 155,309.00 57,995.00
กันยายน 25,046 24,128 918 2,129,964.00 941,186.00 129,654.00 163,903.00 685,406.00 168,743.00 41,072.00
ตุลาคม 27,352 26,435 917 2,269,621.00 973,849.00 127,389.00 176,427.00 737,169.00 181,495.00 73,292.00
พฤศจิกายน 25,983 24,968 1,015 2,474,170.97 1,195,607.97 93,307.00 180,715.00 748,179.00 186,954.00 69,408.00
ธันวาคม 32,050 30,283 1,767 3,093,024.00 1,375,813.00 259,927.00 165,732.00 945,854.00 282,174.00 63,524.00