สรุปรายงานข้อมูล ร้านประชารัฐสุขใจ Shop

รายงานยอดขาย ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2559 - 31 ธันวาคม, 2559

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 7,848,851.50 บาท
สินค้าที่ระลึก 1,355,718.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 1,325,823.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 5,352,235.00 บาท
ของฝาก 1,724,212.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 1,459,012.00 บาท
19,065,851.50 บาท
รวมยอดรายได้ทั้งหมด
240,010 คน
รวมยอดผู้เข้ามาในร้าน

รายงานยอดขาย ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2559 - 31 ธันวาคม, 2559

เดือน รวมผู้เข้าชม (คน) ไทย (คน) ต่างชาติ (คน) รวมรายได้ (บาท) อห. (บาท) สล. (บาท) ขค. (บาท) ขส. (บาท) ขฝ. (บาท) สก. (บาท)
มกราคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มีนาคม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เมษายน 2,012 2,012 0 297,203.00 293,288.00 950.00 1,085.00 100.00 1,780.00 0.00
พฤษภาคม 565 565 0 82,610.00 82,310.00 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00
มิถุนายน 602 602 0 88,779.00 88,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กรกฎาคม 27,093 26,405 688 1,996,748.00 765,780.00 131,775.00 124,851.00 774,186.00 164,264.00 35,892.00
สิงหาคม 39,892 39,119 773 2,756,000.50 1,120,559.50 245,253.00 210,184.00 849,284.00 257,173.00 73,547.00
กันยายน 34,137 33,451 686 2,510,826.00 970,901.00 229,482.00 206,257.00 757,195.00 269,950.00 77,041.00
ตุลาคม 38,020 37,113 907 2,907,953.00 1,028,601.00 276,779.00 241,804.00 957,722.00 275,054.00 127,993.00
พฤศจิกายน 43,758 42,574 1,184 3,537,373.00 1,675,875.00 207,426.00 179,672.00 847,206.00 246,141.00 381,053.00
ธันวาคม 45,678 41,628 4,050 4,385,593.00 1,668,632.00 230,279.00 231,232.00 1,072,403.00 435,327.00 747,720.00