โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-03-22-23:32:02
image1

สัมมาชีพชุมชนบ้านคำไผ่ ม. 2 ตำบลหนองกุง ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ที่บ้านม่วงเฒ่า

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา