ความรู้สัมมาชีพชุมชน

image1

การเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด

โดย : นางสาวนัฐริกา มานะบุตร วันที่ : 2018-01-05-10:04:18

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

เนื่องจากเป็น กพสม. ในหมู่บ้าน และอยากให้สตรีในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้มีการรวมตัวรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น จึงได้จับกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเพาะเห็ดจึงได้มีการสร้างโรงเรือนเห็ด และนำผลิตผลที่ได้ไปจำหน่าย และถ้าจำหน่ายไม่หมดก็จะนำมาแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ ->

เพื่อให้สตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านเกิดการรวมตัวกัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

เห็ด กระเทียม ข้าวเหนียว พริก

อุปกรณ์ ->

ถุงพลาสติกร้อนขนาดเล็ก ยางเส้นเล็ก กรรไกร ถาด กะละมัง

กระบวนการ/ขั้นตอน->

นำเห็ดมาฉีกให้เป็นเส้นๆ จากนั้นนำไปนึ่ง แล้วนำมาพักไว้ผสมกับกะเทียมบดและข้าวเหนียวคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำพริกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถุงพลาสติกใส 2-3 ชิ้น แล้วนำแหนมเห็ดใส่ปริมาณตามเหมาะสม แล้วมัดยาง ตัดปลายถุงให้เรียบร้อย

ข้อพึงระวัง ->

ระวังในเรื่องของความสะอาด

รูปประกอบ -> image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา