×


กาดวัฒนธรรมแม่ใจ"ตลาดชุมชน ไทยช่วย(อ่าน 187 ครั้ง)
"กาดวัฒนธรรมอำเภอแม่ใจ"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธค.2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เปิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชน

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  การเพิ่มรายได้ของประชาชน  กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ  ตามนโนยบายขอรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

อีกทั้งเป็นเวทีของการนำเสนอศิลปิน  ศิลปะ  วัฒนธรรมของคนแม่ใจ  จะได้มีโอกาสและมีเวทีในการแสดงและนำเสนอผลงานอีกด้วย

ทุก ๆ วันพฤหัสบดี  ที่นี่  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 16.00 นเดป็นต้นไป - 22.00 น. เชิญท่านแวะเยี่ยมเยียน  อุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของชุมชนต่าง ๆ ของอำเภอแม่ใจด้วย..{{ชมคลิปข่าว}} https://www.youtube.com/watch?v=B4KeT601D_c