กลับไปหน้าค้นหา

นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย

 • Facebook ID: -
 • Line ID: -
 • Email: -
 • รหัสประชาชน: 3920100160227 */ ?>

ที่อยู่ 17 หมู 7 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 0824204691
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประวัติ :

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน ในภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรแบบดั่งเดิมเช่นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ราคาผลิตตกต่ำ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 


ความสำเร็จ :

 1. ปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพมีอาชีพเสริมที่มั่นคง

 2. อาชีพที่จะก่อให้เกิดรายได้

 3. ความต่อเนื่องของการดำเนินงานทั้งในคัวเรือนของสัมมาชีพชุมชนและปราชญ์ชุมชน


ความชำนาญ : การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน ในภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรแบบดั่งเดิมเช่นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ราคาผลิตตกต่ำ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงต้องส่งเสริมการประกอบอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 • 1. ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน "สัมมาชีพชุมชน"  2. ปรึกษาหารือ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ "สัมมาชีพชุมชน"  ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  3. วางแผนการดำเนินงานโครงการ "สัมมาชีพชุมชน"  4. ค้นหาความต้องการของหมู่บ้านอย่างแท้จริง เพื่อจะได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน  "สัมมาชีพชุมชน" ได้อย่างถูกจุด  5. ดำเนินงานโครงการ "สัมมาชีพชุมชน"  6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย  7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสัมมาชีพอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้


  1. ปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพมีอาชีพเสริมที่มั่นคง

  2. อาชีพที่จะก่อให้เกิดรายได้

  3. ความต่อเนื่องของการดำเนินงานทั้งในคัวเรือนของสัมมาชีพชุมชนและปราชญ์ชุมชน


  1. อาชีพต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

  2. อาชีพต้องก่อให้เกิดรายได้ มีตลาดรองรับ


  1. รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับตำบล  5 ปี ซ้อน (โดย อบต.น้ำผุด)

  2. รางวัลชนะเลิศการประกวด “บ้านเรือนน่า หมู่บ้านสะอาด

  3. รางวัลชนะเลิศ การประกวด ถนนสวยงาม

  4. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ฯลฯ

 • จริงจัง จริงใจ ทำงานโปร่งใส