News ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
รองอธิบดี พช. เยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางกาญจนา โมเรือง บ้านห้วยลาน ม.7 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงนางกาญจนา โมเรือง บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก  โดยมีนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงาน และนางกาญจนา โมเรือง เจ้าของแปลง รายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ พช. ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกฟ้าทะลายโจร และทำแซนวิช ปลา ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชนตำบลน้ำชุน ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลน้ำชุน (HLM) ร่วมกิจกรรม
         ในการนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมว่า “ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียงนั้น เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือความพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า คือ บุญ : การทำบุญทำทาน ทาน : มีเหลือกินเหลือใช้จึงแบ่งปัน เก็บรักษา : โดยใช้ภูมิปัญญาในการเก็บรักษา ขาย : ทำให้เกิดความมั่งคั่ง ข่าย : สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยอาศัย “ขื่อบ้านแปเมือง” คือผู้นำทางธรรมชาติ และผู้นำตามตำแหน่ง ซึ่งเป็นกลไกหลักสำคัญในการเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางจุรีพร คำพล ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางจุรีพร คำพล ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ โดยมีนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ พช. ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำหลุมพอเพียงต้นโควิด ทำปุ๋ยโบกาฉิ ทำแซนวิชปลา/ปล่อยปลา และฐานเรียนรู้กลุ่มสัมมาชีพของตำบลแคมป์สน (ไข่เค็มใบเตย, กระชาย(ขาว)ผง, น้ำสลัด, สลัดโรล, ไข่ครกนกะทา) 
 รองอธิบดีฯ พช. ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “การต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้หลัก “ว ท น : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้สามารถควบคุมปริมาณในตลาด สามารถต่อรองราคาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การลงทุนระหว่างราชการกับเจ้าของแปลงนั้น ควรเป็นในลักษณะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
   การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ดำเนินการ 11 อำเภอ 107 ตำบล 619 หมู่บ้านจำนวน 1,073 แปลง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 195 แปลง ขนาด 3 ไร่ 874 แปลง และขนาด 15 ไร่ 4 แปลง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้มีพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่า เจ้าของแปลง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จะเป็นครูพาทำ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ เราสามารถอยู่ได้ มีความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาพื้นที่ สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความยั่งยืน

ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership


ข่าวโดย ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน 276 คน

แสดงความคิดเห็น