News ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ศพช.ลำปาง ร่วมแรงพุธพัฒนา เตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านโรค COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

                นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นางสาวอวยพร สรแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 เจ้าหน้าที่และทีมมดงาน ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ พื้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยได้ร่วมกันเตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชสมุนไพร ด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความสมบูรณ์ในแปลงเพาะปลูก กำจัดวัชพืช พรวนดิน ห่มดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่แปลงให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก ตลอดจนเตรียมต้นพืชสมุนไพรเพื่อนำไปเพาะปลูก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ที่ได้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช.ลำปาง ด้วยการแยกหัวและหน่อ เพื่อนำไปใช้เพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช
           ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัว สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีผักปลอดภัยไว้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ระยะสั้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการปลูกพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี


ข่าวโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน 214 คน

แสดงความคิดเห็น