News ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ติดตามตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่อำเภอชุมแพโดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลงนานายอภิเชษฐ มาลาสี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธาคชพลายุกต์) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ อำเภอชุมแพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน อำเภอชุมแพ มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๘ แปลง โดยแยกเป็นพื้นที่ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๒ แปลง และขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๖ แปลง รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๑๔,๔๐๐ บาท กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว จำนวน ๘ แปลง เบิกจ่ายแล้ว ๒ แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน จำนวน ๒๑ แปลง โดยแยกเป็นพื้นที่ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๑๘ แปลง และพื้นที่ขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๓ แปลง รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๒๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการใน ๑๒ ตำบล กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว ๑๓ แปลง คงเหลือกำลังดำเนินการขุด ๘ แปลง กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน (เอามื้อสามัคคี) ดำเนินการแล้ว ๖ แปลง
คงเหลือยังไม่ดำเนินการ ๒ แปลง


ข่าวโดย สพจ.ขอนแก่น
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
จำนวนผู้อ่าน 281 คน

แสดงความคิดเห็น