การใช้งานระบบ
  • 1.เลือกหัวข้อที่ต้องการ ได้แก่
    แสดงความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และ แจ้งเรื่องร้องเรียน
  • 2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กดส่งข้อมูล
  • 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดำเนินการ
  • 4.แจ้งผลดำเนินการตามช่องทางที่ระบุ
ช่องทางการเข้าใช้งาน