คู่มือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
CDD DIGITAL LITERACY

หลักสูตรการพัฒนา
WEB APPLICATION เบื้องต้น

ดาวน์โหลด

หลักสูตร
การนำเสนอด้วย INFOGRAPHICS

ดาวน์โหลด

หลักสูตรการใช้เครื่องมือ
GOOGLE DATA ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2

หลักสูตรการจัดเก็บข้อมูล
SOCIAL LISTENING จากสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์

ดาวน์โหลด

หลักสูตรการใช้งาน DATA VISUALIZATION
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (TABLEUA)

ดาวน์โหลด

พัฒนาระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์
ChatBot Platfrom

ดาวน์โหลด