พช. เดินหน้า สัปดาห์ CDD GIS Literacy เสริมศักยภาพบุคลากรไอที
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ระหว่างวันที่
26 – 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference)

...
...
...
...
...
...
...
...

พช. เดินหน้า สัปดาห์ CDD GIS Literacy เสริมศักยภาพบุคลากรไอที ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรที่ 4 การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาชุมชน
และเว็บแผนที่อธิบายข้อมูล (Web Portal) สำหรับให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 86 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
โดยมีนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็น "เครื่องมือในการวางแผนกำหนดนโยบาย" เพื่อประกอบการวางแผนในการกำหนดนโยบายลงพื้นที่ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ทั้งยังสนับสนุน "การประเมินศักยภาพชุมชน" เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึง "วิเคราะห์ชี้เป้าหมายการพัฒนา" โดยเป็นเครื่องมือสำหรับงชี้เป้าความเป็นหนี้ ความยากจน และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และทำให้สามารถ "ให้บริการประชาชนด้าน GIS ระบบเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐด้วย GIS” โดยการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่มีศักยภาพต่อไป