วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผอ.ศสท.
และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กง.วิเคราะห์
ได้ร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ได้ร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565 ของศูนย์เทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย เพื่อวิเคราะห์และทบทวนข้อมูล และระบบฐานข้อมูลของ มหาดไทย พร้อม มอบข้อเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน PDPA ให้สอดรับกับการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565