พช. เดินหน้า สัปดาห์ CDD GIS Literacy เสริมศักยภาพบุคลากรไอที
ส่วนกลาง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศฯ จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ (On The Job Training) ในการสร้างแอปพลิเคชั่น

...
...
...
...
...
...
...
...

ศูนย์สารสนเทศฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (On The Job Training) ในการสร้างแอปพลิเคชั่น สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบ) จากทุกสำนัก กอง ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 20 คน หว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนตามภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดหาโปรแกรมระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวมถึงเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้กับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล ในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในหลักสูตร มีการเรียนรู้หลักการทำงานของ ArcGIS Insights การเพิ่มข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน จากระบบ BiG Data มาพัฒนาสู่ระบบภูมิสารสนเทศ การนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงแผนที่ กราฟ และ ตาราง การเตรียม และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน และการกำหนดสมมติฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรผู้ใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องมือด้าน GIS ในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลบนแผนที่ชี้เป้าการพัฒนาในมิติต่างๆของการพัฒนาชุมชนได้ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับการใช้สนการตัดสินใจของผู้บริหาร และรองรับการผลิตบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน