พช. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center
23-24 มิถุนายน 2565

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center หลักสูตรการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิด นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “รัฐบาลได้กำหนด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Government) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียว สร้างความโปร่งใสในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวย
ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการจะปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความถูกต้องข้อมูลมีความน่าเชื่อถือโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center และเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า “กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลักสูตรการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center โดยมีทั้งผ่านระบบ Zoom Meeting และอบรม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันนี้กระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการและการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center เพื่อเสริมสมรรถนะด้าน IT ให้แก่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป” อธิบดี พช. กล่าว