24 พฤศจิกายน 25565 ประชุมหารือเรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ 2566พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน

...
...
...
...
...

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที เข้าร่วมประชุมหารือใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 25565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 5002 กรมการพัฒนาชุมชน