9 ธันวาคม 25565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเข้าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2566

...
...
...
...
...

9 ธันวาคม 25565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเข้าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2566