10 มกราคม 2566 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประชุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

...
...
...
...
...
...
...
...

10 มกราคม 2566 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประชุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์