ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data
4 ตุลาคม 2565

...
...
...
...

4 ตุลาคม 2565 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data ที่ศูนย์สารสนเทศฯ พช. ส่วนกลาง จากข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน