กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
...
พช. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
Linkage Center 23-24 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

...
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผอ.ศสท. และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กง.วิเคราะห์

ได้ร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

สาระ/ความรู้ it

Image

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ เปิดตัวแพลตฟอร์ม “MDCU Med U More“

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ เปิดตัว “MDCU Med U More” แพลตฟอร์มนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด ครบครันเป็นครั้งแรก !…

Image

นักวิจัยพบช่องโหว่ ! ยึดคอมผ่าน Microsoft Word

Maldoc (Malicious Office documents) หรือมัลแวร์บนไฟล์เอกสารใหม่ ที่ใช้ช่องโหว่ของ Microsoft Word เพื่อยึดและทำการรีโมทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ได้

Image

พบ Malware แฝงตัวบน iPhone โจมตีขณะ “ปิดเครื่อง” 2565

นักวิจัยพบ Malware แฝงตัวบน iPhone โจมตีขณะ “ปิดเครื่อง” ได้ !?

Image

โจมตี "แบบไร้สัมผัส"
ที่ควบคุมการ Touchscreens

ได้มีการเผยแพร่เอกสารวิจัย ที่มีการค้นพบ วิธีโจมตี "แบบไร้สัมผัส"

บุคลากร

ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข

ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน 16278

เสนาะ แสงมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ -----

ปภาวรินทร์ ปานนี้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16288

ศรายุทธ สุจจะชารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16284

อิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 16287

ปาริชาติ ศรีกุตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16290

วิสัยทัศน์/ภาระงาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

และระบบบริหารฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ ออกแบบรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และจัดวางระบบและมาตรฐาน
ในการนำเข้าข้อมูล/การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS)

และนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
(Geographic Information System : GIS)

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับ
การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในและภายนอก

หนังสือราชการ

 

หนังสือแจ้งจังหวัด (22/11/64)


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน Online Real-Time

หนังสือแจ้งจังหวัด (20/08/64)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารของสังคมและความคิดเห็นใน Social Network กรมฯ

หนังสือแจ้งจังหวัด (18/05/64)


แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

Contact

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อ

โทรศัพท์ 02-1416275-76

ติดต่อ

โทรสาร 02-1438920-21

Follow us


     

CIA. CDD.