กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
...
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data ร.ต.อ เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในระบบ Big Data เพื่อการจัดการและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ เป็นข้อมูล Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน

...
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data ร.ต.อ เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในระบบ Big Data เพื่อการจัดการและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ เป็นข้อมูล Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน

...
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 พช.ประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลในระบบ Big Data ร.ต.อ เขตรัฐ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในระบบ Big Data เพื่อการจัดการและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ เป็นข้อมูล Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน

...
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิด

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิด

...
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน

...
23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big Data ์

23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big Data

...
10 มกราคม 2566 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประชุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

10 มกราคม 2566 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประชุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

...
9 ธันวาคม 25565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเข้าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2566

9 ธันวาคม 25565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเข้าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2566

...
24 พฤศจิกายน 25565 ประชุมหารือเรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน

24 พฤศจิกายน 25565 ประชุมหารือเรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน

...
ประชุมขอส่งมอบแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน 20 ตุลาคม 2565

ประชุมขอส่งมอบแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data

...
ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน 4 ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565 ประชุมเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Big data
กรมการพัฒนาชุมชน

...
พช. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน IT ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
Linkage Center 23-24 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

...
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 เวลา 10.00น. นายสุธีธ์ มั่งมี ผอ.ศสท. และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กง.วิเคราะห์

ได้ร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565

...
17 มกราคม 25566 ประชุมหารือเรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน

17 มกราคม 25566 ประชุมหารือเรื่องโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 พช. รับผิดชอบ คือ โครงการลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน

สาระ/ความรู้ it

Image

วิธีสร้างรูปภาพจากข้อความผ่าน AI บน Canva ด้วยฟีเจอร์ใหม่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรูป Text to Image

;วิธีสร้างรูปภาพจากข้อความผ่าน AI บน Canva ด้วยฟีเจอร์ใหม่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรูป Text to Image

Image

การปรับแต่งระบบเน็ตเวิร์คบน Windows เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

การปรับแต่งระบบเน็ตเวิร์คบน Windows เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

Image

ชาว Reddit เผย ! แฮกเกอร์ ซื้อ Google Ads ลิ้งก์โหลดโปรแกรม GIMP ปลอม ได้ซะงั้น ?

ชาว Reddit เผย ! แฮกเกอร์ ซื้อ Google Ads ลิ้งก์โหลดโปรแกรม GIMP ปลอม ได้ซะงั้น ?

Image

Microsoft ประกาศเส้นตาย ! ปิดตัว Internet Explorer 11 เป็นทางการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Microsoft ประกาศเส้นตาย ! ปิดตัว Internet Explorer 11 เป็นทางการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Image

วิธีตรวจสอบเว็บฟิชชิ่ง มาดูวิธีป้องกันการโดน phishing

วิธีตรวจสอบเว็บฟิชชิ่ง มาดูวิธีป้องกันการโดน phishing

Image

วิธีสำรองข้อมูลและวิธีกู้คืนไฟล์ใน Google Drive

วิธีสำรองข้อมูลและวิธีกู้คืนไฟล์ใน Google Drive

Image

Thaiware WEBCON # 5 : งานสัมมนาออนไลน์ TeamViewer Tensor และ Remote Management

Dev Thaiware WEBCON # 5 : งานสัมมนาออนไลน์ TeamViewer Tensor และ Remote Management

Image

5 ก.การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย“

5 ก.การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย

Image

Dev มือซน ปลุกชีพ Windows 95 กลับมาให้ใช้งานทั้งบน Windows 11 และ MacOS“

Dev มือซน ปลุกชีพ Windows 95 กลับมาให้ใช้งานทั้งบน Windows 11 และ MacOS

Image

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ เปิดตัวแพลตฟอร์ม “MDCU Med U More“

คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ เปิดตัว “MDCU Med U More” แพลตฟอร์มนวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด ครบครันเป็นครั้งแรก !…

Image

นักวิจัยพบช่องโหว่ ! ยึดคอมผ่าน Microsoft Word

Maldoc (Malicious Office documents) หรือมัลแวร์บนไฟล์เอกสารใหม่ ที่ใช้ช่องโหว่ของ Microsoft Word เพื่อยึดและทำการรีโมทคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ได้

Image

พบ Malware แฝงตัวบน iPhone โจมตีขณะ “ปิดเครื่อง” 2565

นักวิจัยพบ Malware แฝงตัวบน iPhone โจมตีขณะ “ปิดเครื่อง” ได้ !?

Image

โจมตี "แบบไร้สัมผัส"
ที่ควบคุมการ Touchscreens

ได้มีการเผยแพร่เอกสารวิจัย ที่มีการค้นพบ วิธีโจมตี "แบบไร้สัมผัส"

บุคลากร

ปภาวรินทร์ ปานนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ------

ศรายุทธ สุจจะชารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16284

อิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16287

นางสาวธิดารัตน์ คำพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 16290

นางสาว ศุภิสรา บวรวงศ์พิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นนทนันท์ คมกริส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16285

วิสัยทัศน์/ภาระงาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

และระบบบริหารฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ ออกแบบรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และจัดวางระบบและมาตรฐาน
ในการนำเข้าข้อมูล/การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS)

และนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
(Geographic Information System : GIS)

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับ
การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในและภายนอก

หนังสือราชการ

 

หนังสือแจ้งจังหวัด (25/8/65)


การใช้ระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

หนังสือแจ้งจังหวัด (22/11/64)


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน Online Real-Time

หนังสือแจ้งจังหวัด (20/08/64)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารของสังคมและความคิดเห็นใน Social Network กรมฯ

หนังสือแจ้งจังหวัด (18/05/64)


แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

Contact

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อ

โทรศัพท์ 02-1416275-76

ติดต่อ

โทรสาร 02-1438920-21

Follow us


     

CIA. CDD.