มิติที่ 1

ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

คลิกรายละเอียด

มิติที่ 2

ด้านความเปิดเผยข้อมูล

คลิกรายละเอียด

มิติที่ 3

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คลิกรายละเอียด

มิติที่ 4

ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

คลิกรายละเอียด

มิติที่ 5

ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (กิจกรรม)

คลิกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกดูรายละเอียด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำวินัยและประโยชน์สุขของประชาชน

วัตถุประสงค์