รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,932,726,100.00 บาท 1,996,094,118.84 บาท 28.79 4,767,915,481.12 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560