รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
5,003,671,000.00 บาท 3,616,744,361.34 บาท 72.28 1,386,926,638.66 บาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565