รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,568,717,100.00 บาท 6,300,916,255.03 บาท 98.41 59,575,212.24 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562