เกี่ยวกับเรา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อบริหารจัดการชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้นำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ในการสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน สามารถถ่ายทอดการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสารสนเทศชุมชน ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการ และข้อมูลพื้นฐานในหมู่บ้าน สนับสนุนการใช้สารสนเทศชุมชนตามกระบวนการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลตามกระบวนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนา หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

บุคลากร

ชาคริต ถิระสาโรช

ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

โทร : 02-1416298

โกวิทย์ ยอดวิทยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร : 02-1416303

กาญจนา แสนสูง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร : 02-1416277

กมลภพ ศรีบุญเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร : 02-1416298

วศินี ชีวชัชวาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร : 02-1416303

ณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 02-1416263

ธิดาภรณ์ อาวรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร : 02-1416268

คลังสื่อ

คู่มือ

Dedicated Server

$85/month

250 Email Addresses

125GB of Storage

140 Databases

60 Domains

24/7 Unlimited Support

VPS Server

$59/month

This is a perfect choice for small businesses and startups.

150 Email Addresses

65GB of Storage

60 Databases

30 Domains

24/7 Unlimited Support

ประกาศหนังสือสั่งการ

หนังสือที่ มท 0405.3/ว140 ลว.10 พ.ย.2564 เรื่องการจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 2600 ลว.14 ก.ย.64 เรื่องผลการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศ ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0405.3/ว2870 ลว.18 ธ.ค 63 เรื่อง การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นเเบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คลิกดาวน์โหลดที่นี่


หนังสือที่ มท 0405.4/ว 0802 ลงวันที่ 2 เม.ย.63 เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือที่ มท 0405.4/ว0482 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แผนที่